Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

Παρασκευή, 25 Ιουλίου 2014

ΥΠΕΣ: Μεταφορά μαθητών σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν.4274/2014 (ΦΕΚ 147 Α΄)..!

Αθήνα,23 Ιουλίου 2014
Αριθμ. Πρωτ. 29261
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ


ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ


Ταχ. Δ/νση: Ευαγγελιστρίας 2
Ταχ. Κώδικας: 105 63 Αθήνα
Τηλέφωνο: 2131361024/342
Fax.: 2131361155

ΠΡΟΣ : Περιφέρειες της Χώρας
κ.κ. Περιφερειάρχες
Έδρες τους


Αριθμ. Εγκυκλίου: 41

ΘΕΜΑ: Μεταφορά μαθητών σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν.4274/2014 (ΦΕΚ 147 Α΄)

«Ρυθμίσεις Ποινικού και Σωφρονιστικού Δικαίου και άλλες διατάξεις»

Σας ενημερώνουμε ότι στο άρθρο 49 του ν.4274/2014 (ΦΕΚ 147 Α΄) «Ρυθμίσεις Ποινικού και Σωφρονιστικού Δικαίου και άλλες διατάξεις» προβλέπονται τα εξής αναφορικά με τη διαδικασία μεταφοράς μαθητών:

«1.α. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι διαγωνισμοί για τη μεταφορά μαθητών σχολικού έτους 2014-2015 έχουν δημοσιευθεί αλλά δεν έχουν ολοκληρωθεί έως την έναρξη του σχολικού έτους, η Οικονομική Επιτροπή μπορεί, κατ’ εξαίρεση των κείμενων διατάξεων, να αποφασίζει την ανάθεση εκτέλεσης των σχετικών δρομολογίων στους προσωρινούς μειοδότες έως την ολοκλήρωση των διαγωνισμών με την υπογραφή των οικείων συμβάσεων και όχι πέραν της 28.2.2015. Εάν στις ανωτέρω περιπτώσεις δεν έχουν αναδειχθεί προσωρινοί μειοδότες, η Οικονομική Επιτροπή μπορεί να αναθέτει για το ίδιο χρονικό διάστημα την εκτέλεση των δρομολογίων κατόπιν πρόχειρου διαγωνισμού, κατά την έννοια του άρθρου 83 του ν.2362/1995 (Α΄247), όπως ισχύει, τηρουμένων των προϋποθέσεων διαφάνειας και ανταγωνισμού. Με την ολοκλήρωση των αρχικών διαγωνισμών οι συμβάσεις των προηγούμενων εδαφίων λύονται αυτοδικαίως και αζημίως.

β. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, το συμβατικό κόστος εκάστου δρομολογίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τη μέγιστη αποζημίωση που προκύπτει από την εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 24001/11.06.2013 κ.υ.α. (Β΄1149).

2. Ο προβλεπόμενος, σύμφωνα με το άρθρο 278 του ν.3852/2010 (Α΄87), έλεγχος για τις συμβάσεις της προηγούμενης παραγράφου, ποσού ύψους άνω των 200.000 ευρώ και χωρίς ανώτατο όριο, διενεργείται από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου που είναι αρμόδιος για τον προληπτικό έλεγχο των δαπανών του μεγαλύτερου Δήμου της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία αφορά η σύμβαση μεταφοράς μαθητών.

3. Από τη δημοσίευση του παρόντος δεν εφαρμόζεται η παρ.6 του άρθρου 10 του π.δ. 118/2007 (Α΄150) στις αντίστοιχες διαδικασίες για τη μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες.»

Επί των ανωτέρω σας ενημερώνουμε για τα εξής:

Α. Ρυθμίσεις σχολικού έτους 2014-2015

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή από τις Περιφέρειες των ρυθμίσεων των παρ.1 και 2 του ν.4274/2014 είναι να:

έχουν υποχρεωτικά προβεί στη δημοσίευση των προκηρύξεων των διαγωνισμών μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2014-2015, σύμφωνα με την κ.υ.α. υπ’ αριθμ.24001/2013 (ΦΕΚ 1449 Β΄)

πιθανολογούν ότι με την έναρξη της σχολικής χρονιάς δεν θα έχει εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη μεταφορά του συνόλου των μαθητών από και προς τις σχολικές μονάδες.

Στην περίπτωση που συντρέχουν τα ανωτέρω τότε οι Περιφέρειες οφείλουν να εκτιμήσουν εάν, σύμφωνα με το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η διαγωνιστική διαδικασία και το χρονικό διάστημα που απομένει έως την έναρξη των μαθημάτων, θα έχουν αναδείξει προσωρινούς μειοδότες και θα έχουν ολοκληρώσει τις λοιπές απαραίτητες διαδικασίες (π.χ. προσυμβατικός έλεγχος από τον Επίτροπο του Ε.Σ.) πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς, ώστε να ενταχθούν στη διάταξη του πρώτου εδαφίου της παρ.1.α. του ανωτέρω άρθρου.

Εάν κρίνουν ότι ο χρόνος που απομένει έως την έναρξη της σχολικής χρονιάς δεν επαρκεί για την ανάδειξη προσωρινών μειοδοτών, τότε οφείλουν να ξεκινήσουν τις διαδικασίες των πρόχειρων διαγωνισμών, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της προαναφερθείσας παραγράφου, οι οποίοι σημειώνεται ότι οφείλουν να τρέχουν παράλληλα με τους κανονικούς διαγωνισμούς. Σε αυτήν την περίπτωση οι πρόχειροι διαγωνισμοί μπορούν να δημοσιευθούν ενιαία ανά Περιφέρεια ή Περιφερειακή Ενότητα, υπό την προϋπόθεση ότι θα περιλαμβάνουν ικανό αριθμό τμημάτων (τμηματικές προσφορές), σύμφωνα με τις εκάστοτε συνθήκες ανταγωνισμού και με βάση την κρίση κάθε Περιφέρειας. Επίσης, είναι δυνατόν τα τμήματα – ομάδες δρομολογίων να ενταχθούν σε ξεχωριστούς πρόχειρους διαγωνισμούς, λαμβάνοντας φυσικά υπόψη τις δυνατότητες υποστήριξης της διαδικασίας αυτής, όπως για παράδειγμα, ακόμη και με ξεχωριστές (ad hoc) επιτροπές διενέργειας διαγωνισμών.

Εάν μετά τους αρχικούς (τακτικούς) διαγωνισμούς, ή και σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, παραμένουν αδιάθετα δρομολόγια οι Περιφέρειες μπορούν στους πρόχειρους διαγωνισμούς να προκηρύσσουν τα δρομολόγια των λεωφορείων σε περισσότερα και μικρότερα τμήματα ώστε να μεγιστοποιούν τις πιθανότητες εύρεσης αναδόχων. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 2, κεφ. Γ. παρ.2.ε.ii. και ε.iii. της κ.υ.α. υπ’ αριθμ.24001/2013, όπως ισχύει, τα δρομολόγια τα οποία θεωρούνται προσφορότερο να διενεργηθούν με Δ.Χ. επιβατικά (ταξί) καθώς και η μεταφορά των ΣΜΕΑ, ΕΠΑΛ, μουσικών, καλλιτεχνικών και διαπολιτισμικών σχολείων, ανεξαρτήτως μεταφορικού μέσου, προκηρύσσονται ούτως ή άλλως ανά δρομολόγιο μονής η διπλής διαδρομής.

Σε κάθε περίπτωση οι ανωτέρω διαγωνισμοί οφείλουν να δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας για ένα εύλογο χρονικό διάστημα (π.χ. πέντε ημερών) και ταυτόχρονα να ενημερώνονται σχετικά οι ενδιαφερόμενοι μεταφορείς, είτε απευθείας είτε μέσω των σωματείων αυτών, ώστε να εξασφαλίζονται συνθήκες διαφάνειας και ανταγωνισμού.

Επιπλέον, το συμβατικό κόστος των δρομολογίων, σύμφωνα με την παρ.1.β. του ανωτέρω άρθρου, δεν μπορεί να υπερβαίνει τη μέγιστη αποζημίωση που προκύπτει από την εφαρμογή της κ.υ.α. 24001/2013. Ωστόσο, δεδομένων των δημοσιονομικών περιορισμών της χώρας, στις περιπτώσεις όπου η συγκεκριμένη κοστολόγηση υπερβαίνει το ύψος που έχει σήμερα διαμορφωθεί σύμφωνα με τις παρατάσεις των δρομολογίων του άρθρου 100 του ν.4182/2013, το κόστος των εν λόγω παρατάσεων πρέπει να ληφθεί υπόψη, τόσο στη διακήρυξη του πρόχειρου διαγωνισμού όσο και στη συνακόλουθη διαπραγμάτευση, δεδομένου ότι αποτελούν συγκριτικά στοιχεία τιμών της αγοράς.

Σύμφωνα με την παρ.2 του ανωτέρω άρθρου, ο προβλεπόμενος προσυμβατικός έλεγχος για ποσά ύψους άνω των 200.000 ευρώ, χωρίς ανώτατο όριο, «διενεργείται από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου που είναι αρμόδιος για τον προληπτικό έλεγχο των δαπανών του μεγαλύτερου Δήμου της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία αφορά η σύμβαση μεταφοράς μαθητών». Με τη συγκεκριμένη ρύθμιση επισπεύδεται η διαδικασία προσυμβατικού ελέγχου η οποία κανονικά θα διενεργούνταν από το καθ΄υλην αρμόδιο Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, για τα ποσά ύψους άνω των 500.000 ευρώ, σύμφωνα με το άρθρο 278 του ν.3852/2010.

Τονίζεται, όπως έχει ήδη προαναφερθεί, ότι η συγκεκριμένη ρύθμιση δεν αναστέλλει τις διαδικασίες διενέργειας των κανονικών διαγωνισμών, σύμφωνα με την κ.υ.α. υπ’ αριθμ.24001/2013, όπως άλλωστε προκύπτει και από το χρονικό περιορισμό, ο οποίος τίθεται από το άρθρο 49 του ν.4274/2014 και έχει ως καταληκτική ημερομηνία ισχύος την 28η Φεβρουαρίου 2015.

Β. Άρση απαγόρευσης διενέργειας διαγωνισμών

Με την παρ.3 του άρθρου 49 του ν.4274/2014 προβλέπεται ότι εφεξής κατά τη διαδικασία μεταφοράς μαθητών δεν ισχύει η απαγόρευση της προκήρυξης και διενέργειας διαγωνισμών, καθώς και της παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών, για το χρονικό διάστημα από 5 έως 20 Αυγούστου, σύμφωνα με την παρ.6 του άρθρου 10 του Π.Δ/τος 118/2007. Σημειώνεται ότι εν αντιθέσει με τις προαναφερθείσες διατάξεις των παρ. 1 και 2 του ν.4274/2014, οι οποίες αφορούν αποκλειστικά στο σχολικό έτος 2014-2015, η διάταξη της παρ.3 είναι πάγιας εφαρμογής.

Γ. Παρακαλούμε να προβείτε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να διενεργηθεί απρόσκοπτα η μεταφορά μαθητών του επικείμενου σχολικού έτους, και παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ


ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
Έδρες τους
2. Ένωση Περιφερειών
Μεσογείων 15
115 26 ΑΘΗΝΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Αν. Υπουργού
3. Γραφείο Υφυπουργού
4. Γραφείο Γεν. Γραμματέα
5. Γεν. Δ/ντρια Τ.Α.
6. Δ.Τ.Υ./Α΄

Συνημμένο Αρχείο:
ΥΠΕΣ: Μεταφορά μαθητών σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν.4274/2014 (ΦΕΚ 147 Α΄)


ΠΗΓΗ: http://xanthi-eurotaxi.blogspot.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Γράψε την άποψή σου...