Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

Τετάρτη, 2 Απριλίου 2014

Αίτηση ανανέωσης ειδικής άδειας οδήγησης Επιβατηγού Δημόσιας Χρήσης Tαξί και ΕΙΔΜΙΣΘ..!

Για την ανανέωση ειδικής άδειας οδήγησης Επιβατηγού Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτου (ΤΑΞΙ και ΕΙΔΜΙΣΘ), οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν τα
ακόλουθα:

Κόστος: Παράβολο 50 € ή 250 € υπέρ Δημοσίου (βλ. κάτωθι προϋποθέσεις σημείο 5).   Δικαιολογητικά:   

01. Παράβολο υπέρ Δημοσίου ποσού πενήντα (50) ή διακοσίων πενήντα (250)ευρώ. 

02. Αντίγραφο ειδικής άδειας οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου. 

03. Αίτηση- Υπεύθυνη Δήλωση ν.1599/1986. Με την εν λόγω αίτηση βεβαιώνεται η συνδρομή των εκ του νόμου προϋποθέσεων για την ανανέωση της ειδικής άδειας οδήγησης Επιβατηγού Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ) αυτοκινήτου (ΤΑΞΙ και ΕΙΔΜΙΣΘ). 

04. Ιατρικό Πιστοποιητικό. Ο τύπος και το περιεχόμενο του ιατρικού πιστοποιητικού καθορίζονται με υπουργική απόφαση και η προσκόμισή του θα απαιτείται ύστερα από τη θέση σε ισχύ αυτής. 

05. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας(για Έλληνα υπήκοο) ή διαβατηρίου σε ισχύ (για αλλοδαπό υπήκοο). Σε κάθε περίπτωση, οι δημόσιες υπηρεσίες παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε υπηκόους τρίτης χώρας που αποδεικνύουν ότι έχουν εισέλθει και διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα (παρ. 1 άρθρο 84 ν.3386/2005, ΦΕΚ Α’ 212). 

06. Δύο (2) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες μεγέθους και τύπου ταυτότητας. 

07. Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου Γενικής Χρήσης. Αναζητείται αυτεπάγγελτα από την αρμόδια Υπηρεσία και δε χρειάζεται να προσκομισθεί από τον ενδιαφερόμενο.   Προϋποθέσεις:   

Ο υποψήφιος πρέπει: 

1.Να μην έχει ξεπεράσει το 67ο έτος της ηλικίας του. 

2.Οι κάτοχοι ισχύουσας ειδικής άδειας οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου που έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους μπορούν να την ανανεώσουν για δύο (2) επιπλέον έτη, μετά από γνωμάτευση της δευτεροβάθμιας Ιατρικής Επιτροπής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας. 

3.Να μην υπηρετεί με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. του δημοσίου τομέα του Ν.1256/1982(Α΄65), όπως ισχύει κάθε φορά. 

4.Να μην έχει συνταξιοδοτηθεί ως άμεσα ασφαλισμένος από οποιοδήποτε ταμείο ή από το Δημόσιο. 

5.Να μην έχει τιμωρηθεί από Πειθαρχικό Συμβούλιο για οδήγηση ή χρησιμοποίηση ως Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου, όχημα που δεν έχει ισχύουσα άδεια κυκλοφορίας ως Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητο. 

6.Να έχει σε ισχύ άδεια οδήγησης αυτοκινήτου. 

7.Να μην έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ένα από τα αδικήματα της περίπτωσης α΄ του άρθρου 100 του ν.4070/2012 (Α' 82) ήτοι για το αδίκημα της συγκρότησης ή ένταξης ως μέλος σε εγκληματική οργάνωση, παραχάραξης, κυκλοφορίας παραχαραγμένων νομισμάτων, πλαστογραφίας, πλαστογραφίας και κατάχρησης ενσήμων, δωροδοκίας, ανθρωποκτονίας με πρόθεση, ληστείας, αρπαγής, βιασμού, κατάχρησης σε ασέλγεια, αποπλάνησης παιδιών, διευκόλυνσης ακολασίας άλλων, πορνογραφίας ανηλίκων, μαστροπείας, εκμετάλλευσης πόρνης, σωματεμπορίας, ασέλγειας σε ανήλικο έναντι αμοιβής, κλοπής, υπεξαίρεσης, εκβίασης, απάτης, απιστίας, παράβασης της νομοθεσίας περί όπλων, εμπορίας και χρήσης ναρκωτικών, παράβασης των διατάξεων του νόμου για πρόληψη και καταστολή νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, παράνομης μεταφοράς λαθρομεταναστών, λιποταξίας,ανυποταξίας και παράνομης απασχόλησης εργαζομένων. 

8.Να ομιλεί με επάρκεια την Ελληνική γλώσσα, εφόσον δεν είναι Έλληνας υπήκοος. 

9.Να είναι απόφοιτος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης ή αναγνωρισμένης ισότιμης σχολής του εξωτερικού, εφόσον είναι Έλληνας υπήκοος. 

10.Να είναι υγιής με βάση τις ιατρικές εξετάσεις, το είδος των οποίων καθορίζεται με σχετική υπουργική απόφαση (η εν λόγω απαίτηση ισχύει ύστερα από την έκδοση της σχετικής υπουργικής απόφασης).   


Διαδικασία:   

Ο πολίτης προσέρχεται είτε στην Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία θα δραστηριοποιηθεί, είτε στο ΚΕΠ της επιλογής του για να αιτηθεί την ανανέωση της ειδικής άδειας οδήγησης Επιβατηγού Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτου (ΤΑΞΙ και ΕΙΔΜΙΣΘ), προσκομίζοντας τα εκ του νόμου οριζόμενα δικαιολογητικά.   

Βήμα 1 : 

Ο υπάλληλος ΚΕΠ παραλαμβάνει και ελέγχει τα δικαιολογητικά που προσκόμισε ο πολίτης.Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί πως απουσιάζει ή είναι ελλιπές κάποιο δικαιολογητικό, ο υπάλληλος ενημερώνει τον πολίτη και δεν προβαίνει στην υποβολή της αίτησης.Αν κάποιο δικαιολογητικό είναι δυνατόν να αναζητηθεί υπηρεσιακά από το ΚΕΠ, τότε ο υπάλληλος εκκινεί τη σχετική διαδικασία.   

Βήμα 2 : 

Ο υπάλληλος συμπληρώνει την ηλεκτρονική αίτηση και δημιουργεί νέο φάκελο στο Πληροφοριακό Σύστημα των ΚΕΠ. Αν ο πολίτης επιθυμεί, έχει την δυνατότητα, δηλώνοντας τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου του, να ενημερωθεί με SMS για την ολοκλήρωση του αιτήματός. Τέλος, ο υπάλληλος παραδίδει στον πολίτη την βεβαίωση υποβολής αιτήματος στην οποία αναγράφεται ο αριθμός φακέλου του αιτήματος και τα στοιχεία επικοινωνίας του ΚΕΠ.   

Βήμα 3 : 

O υπάλληλος ΚΕΠ αποστέλλει στον αρμόδιο Φορέα τον φάκελο της υπόθεσης (ο οποίος περιέχει την αίτηση και τα δικαιολογητικά) με έναν από τους αποδεκτούς τρόπους (fax, courier, ταχυδρομείο).   

Βήμα 4 : 

Ο υπάλληλος ΚΕΠ παραλαμβάνει το τελικό έγγραφο από τον αρμόδιο Φορέα και ειδοποιεί τον πολίτη (μέσω sms ή τηλεφώνου) να προσέλθει για να το παραλάβει.   Ο Πολίτης προσέρχεται στο ΚΕΠ και παραλαμβάνει την ανανεωμένη ειδική άδεια οδήγησης Επιβατηγού Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτου (ΤΑΞΙ και ΕΙΔΜΙΣΘ).   

Σημειώσεις και επεξηγήσεις   

1.Το Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου Γενικής Χρήσης αναζητείται αυτεπάγγελτα από την αρμόδια Υπηρεσία και δεν χρειάζεται να προσκομισθεί από τον ενδιαφερόμενο    

2. Αρμόδια για την ανανέωση της ειδικής άδειας οδήγησης Επιβατηγού Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτου είναι η Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών που τη χορήγησε αρχικώς ή την επέκτεινε.   

3.Οι ενδιαφερόμενοι δύο (2) τουλάχιστον μήνες πριν τη λήξη ισχύος της ειδικής τους άδειας οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου, καταθέτουν στην αρμόδια υπηρεσία αίτηση ανανέωσης συνοδευόμενη με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.   

4.Σε κάθε περίπτωση, οι δημόσιες υπηρεσίες παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε υπηκόους τρίτης χώρας που αποδεικνύουν ότι έχουν εισέλθει και διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα (παρ. 1 άρθρο 84 ν.3386/2005, ΦΕΚ Α’ 212).   

5. Σε περίπτωση που έχει παρέλθει εξάμηνο και μέχρι τη συμπλήρωση πέντε ετών από την ημερομηνία λήξης ισχύος της ειδικής άδειας, αυτή θεωρείται αφαιρεθείσα και η επαναχορήγησή της γίνεται αφού ο ενδιαφερόμενος καταβάλει το πενταπλάσιο του παραβόλου που υποβάλλεται για την απόκτησή της, ήτοι 250 ευρώ.    

6.Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που περάσει πενταετία από την ημερομηνία λήξης ισχύος της ειδικής άδειας και δεν έχουν υποβληθεί αίτηση ανανέωσης και τα πλήρη δικαιολογητικά, αυτή θεωρείται αφαιρεθείσα και η επαναχορήγησή της γίνεται αφού ο ενδιαφερόμενος ανταποκριθεί με επιτυχία στην ειδική γραπτή εξέταση σε θέματα κανονισμού Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.   

7.Ο τύπος και το περιεχόμενο του ιατρικού πιστοποιητικού καθορίζονται με υπουργική απόφαση και η προσκόμισή του θα απαιτείται ύστερα από τη θέση σε ισχύ αυτής.

www.dikaiologitika.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Γράψε την άποψή σου...