Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

Σάββατο, 28 Δεκεμβρίου 2013

ΥΠΕΣ : ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Κ.Υ.Α. ΑΡ.24001/11-6-2013 (ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 25)..!


ΑΔΑ: ΒΛΓΥΝ-ΗΣ2
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 52144
Θέμα: Διευκρινίσεις επί της μεταφοράς μαθητών σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. αρ.24001/11-6-2013 (ΦΕΚ 1449 Β΄)

.
Τελικός Υπογράφων: Αναπληρωτής Υπουργός - Λεωνίδας Γρηγοράκος -
Ημερομηνία Απόφασης: 27/12/2013
Ημερομηνία Ανάρτησης: 27/12/2013 11:26:07
Είδος Απόφασης: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Μονάδα: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Θεματική: Δημόσιες Συμβάσεις Υπηρεσιών, Μεταφορές γενικά, Σχολεία

Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2013
Αριθμ. Πρωτ. 52144
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Ευαγγελιστρίας 2
Ταχ. Κώδικας: 105 63 Αθήνα
Πληροφορίες: Γιώργος Περδικάκης/Δημήτρης Ποντικάκης
Τηλέφωνο: 2131361024/342
Fax.: 2131361155

ΠΡΟΣ : Περιφέρειες της Χώρας
κ.κ. Περιφερειάρχες
Έδρες τους


Αριθμ. Εγκυκλίου: 25

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις επί της μεταφοράς μαθητών σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. αρ.24001/11-6-2013 (ΦΕΚ 1449 Β΄).

Σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν.4182/2013 οι συμβάσεις μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2013-2014 συνάπτονται σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 24001/11-6-2013 Κ.Υ.Α. (1449 Β΄). Σύμφωνα με την εν λόγω Κ.Υ.Α., εφόσον συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις, οι Περιφέρειες οφείλουν να προβούν στη δημοσίευση διακήρυξης. Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε να επισπεύσετε τις διαδικασίες για την ολοκλήρωση των διαγωνισμών και παράλληλα, η έδρα κάθε Περιφέρειας, να μας ενημερώσει, το αργότερο έως 13-1-2014, για το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η σχετική διαγωνιστική διαδικασία.

Επιπλέον, κατόπιν ερωτημάτων που έχουν τεθεί στο Υπουργείο μας, σχετικά με τη μεταφορά μαθητών σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, σας ενημερώνουμε για τα εξής:

Ο σχεδιασμός της μεταφοράς μαθητών, ο οποίος ανήκει στην αποκλειστική ευθύνη των Περιφερειών, οφείλει να λαμβάνει υπόψη τις δυνατότητες της δημόσιας συγκοινωνίας και τα διαθέσιμα σε κάθε περιοχή μεταφορικά μέσα ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος αποτυχίας του διαγωνισμού.

Σε περίπτωση προκήρυξης διαγωνισμού με αντικείμενο δύο σχολικά έτη (2013-2014 & 2014-2015) πρέπει, σύμφωνα με την εκτιμώμενη ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, να ορίζονται ως αντικείμενο της σύμβασης τα δρομολόγια που απομένουν για το σχολικό έτος 2013-2014 και το σύνολο των δρομολογίων του έτους 2014-2015.

Όταν η μεταφορά των μαθητών πραγματοποιείται με τη διαδικασία της δημόσιας σύμβασης (μίσθωση μεταφορικών μέσων σύμφωνα με το κεφάλαιο Γ΄ του άρθρου 2 της Κ.Υ.Α.), στο σχεδιασμό της Περιφέρειας θα λαμβάνονται υπ’ όψιν τόσο τα διαθέσιμα Ε.Δ.Χ. αυτ/τα όσο και τα διαθέσιμα μικρά και μεγάλα λεωφορεία, εξαιρουμένων εκείνων που χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση των τακτικών δρομολογίων σε γραμμές των αστικών ή υπεραστικών περιοχών του ν.2963/2001.

Αναφορικά με την επιλογή του κατάλληλου μεταφορικού μέσου, η παρ.2.δ. του κεφαλαίου Γ΄ του άρθρου 2 της Κ.Υ.Α. προβλέπει ότι: «Ο αριθμός των μεταφερόμενων μαθητών ανά δρομολόγιο καθορίζει και το προσφορότερο είδος μεταφορικού μέσου (λεωφορείο, μικρό λεωφορείο, Δ.Χ. επιβατικό) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παράρτημα της παρούσας. Το προσφορότερο είδος μεταφορικού μέσου αποτελεί τη βάση υπολογισμού της μέγιστης αποζημίωσης ανά δρομολόγιο χωρίς όμως να αποτελεί ταυτόχρονα στοιχείο απόρριψης της συμμετοχής ενδιαφερομένων − κατόχων άλλων μέσων». Επομένως, οι διακηρύξεις των διαγωνισμών πρέπει να περιλαμβάνουν τη δυνατότητα υποβολής προσφορών και με συνδυασμό άλλων μεταφορικών μέσων Δ.Χ., πέραν των «πλέον πρόσφορων», με την προϋπόθεση ότι η χωρητικότητά τους καλύπτει τον απαιτούμενο αριθμό μεταφερόμενων μαθητών. Εξυπακούεται ότι στις περιπτώσεις αυτές το κόστος επί του οποίου θα υποβληθεί προσφορά είναι εκείνο του προσφορότερου μεταφορικού μέσου. Για παράδειγμα, σε δρομολόγιο δεκατεσσάρων (14) μαθητών για την εξυπηρέτηση του οποίου, σύμφωνα με την Κ.Υ.Α., προσφορότερο μέσο είναι το μικρό λεωφορείο, γίνεται δεκτή και η υποβολή προσφοράς τεσσάρων (4) ταξί με την ίδια τιμή με την οποία κοστολογείται το συγκεκριμένο δρομολόγιο με μικρό λεωφορείο.

Επισημαίνεται ότι οι μαθηματικοί τύποι της παρ.1 του παραρτήματος της Κ.Υ.Α. αναφέρονται σε μονό δρομολόγιο, επομένως στις περιπτώσεις δρομολογίων μετ’ επιστροφής υπολογίζεται αρχικά το μονό δρομολόγιο και το αποτέλεσμα που προκύπτει διπλασιάζεται. Επίσης σημειώνεται ότι ο υποχρεωτικός έλεγχος του κόστους των δρομολογίων των παρατάσεων από τις Περιφέρειες, σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 100 του ν.4182/2013, γίνεται σύμφωνα με το ανώτατο κόστος του μαθηματικού τύπου της Κ.Υ.Α. (για τα Ε.Δ.Χ. αυτ/τα και το μέγιστο της ημερήσιας αποζημίωσης αυτών θα προκύπτει από το αποτέλεσμα του μαθηματικού τύπου στο υπολογιστικό φύλλο excel με την ένδειξη «taxi»).

Στις περιπτώσεις διαπραγμάτευσης ή δημοπράτησης οι Περιφέρειες μπορούν να κοστολογούν δρομολόγια με κόστος χαμηλότερο από το μέγιστο, σύμφωνα και με παρεμφερή δρομολόγια που ήδη εκτελούνται, λαμβάνοντας υπόψη και τις εκάστοτε συνθήκες ανταγωνισμού. Αναφορικά με τη διαμόρφωση των δρομολογίων σε σχέση με τη χωρητικότητα των μεταφορικών μέσων, ως προς την επιλογή του πλέον πρόσφορου μέσου για τη μεταφορά από εννέα έως δώδεκα (9-12) μαθητών, πρέπει να ελέγχεται η οικονομικότητα της μεταφοράς αφενός με δρομολόγιο ενός μικρού λεωφορείου και αφετέρου με τρία δρομολόγια ταξί, αλλά πάντοτε με την επιφύλαξη της αποφυγής «ακραίων» επιλογών όπως είναι, για παράδειγμα, η έναρξη του δρομολογίου πολύ νωρίς. Επιπλέον σε μικρά δρομολόγια, για τα οποία ο χρόνος μετάβασης και επιστροφής δεν είναι μεγάλος, μπορεί να εξεταστεί η δυνατότητα να δρομολογηθεί μετ’ επιστροφής το ίδιο μεταφορικό μέσο με αποζημίωση η οποία περιλαμβάνει και τα ενδιάμεσα μη-έμφορτα χιλιόμετρα (π.χ. ένα ταξί για οκτώ μαθητές).

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι, η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου μας είναι στη διάθεσή σας για κάθε αναγκαία διευκρίνιση ή πληροφορία.

Ο ΑΝ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΛΕΩΝ. ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
Έδρες τους
2. Ένωση Περιφερειών
Μεσογείων 15
115 26 ΑΘΗΝΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Αν. Υπουργού
3. Γραφείο Γεν. Γραμματέα
4. Γεν. Δ/ντή Τοπ. Αυτ/σης
5. Δ.Τ.Υ./Α΄

Συνημμένο Αρχείο:
Διευκρινίσεις επί της μεταφοράς μαθητών σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. αρ.24001/11-6-2013 (ΦΕΚ 1449 Β΄)

ΠΗΓΗ: 
http://xanthi-eurotaxi.blogspot.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Γράψε την άποψή σου...